2.Sınıf 1.Dönem Zümresi


 ........................... İLKÖĞRETİM OKULU
2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI   TOPLANTI TARİHİ                             :  14 /09/2011
   TOPLANTI NO                                     :   1
   TOPLANTI YERİ                                  :   Öğretmenler Odası
   TOPLANTIYA KATILANLAR         :    

    GÜNDEM MADDELERİ

1.       Açılış ve yoklama
2.       Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
3.       Ünitelendirilmiş yıllık,günlük ders planları ve tema işleniş süreleri
4.       İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
5.       Serbest Etkinlikler dersi  içerik ve saatinin görüşülmesi
6.       Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler   
7.      Ölçme ve değerlendirme, performans ve proje görevleri
8.       Öğrencilerin başarı durumunu arttırıcı önlemler.
9.       Okul,öğretmen,veli ilişkileri.
10.   Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi
11.  Öğrencilerin okuma durumlarının ölçülmesi.
12.   Öğrencilerin sağlık ve beslenme durumlarının konuşulması
13.   Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması
14.   Önceki yıllarda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yollarının konuşulması,uyum güçlü çeken öğrencilerin durumlarının görüşülmesi
15.   Dilek ve temenniler
16.   Kapanış


                             GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1.      Açılış ve yoklama yapıldı…14/.09/2011Çarşamba  günü yapılan toplantıda tüm zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.Okul müdürü Aydın AKYOL  başkanlığında gündem maddeleri görüşülmeye başlandı .

2.      2/A sınıf öğretmeni Şadan Ekin öğrencilerin çoğunun okumaya geçtiğini, 3 öğrencinin ise yıl sonunda heceleme düzeyinde olduğunu belirtti.Bununla birlikte başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.2/B sınıf öğretmeni Dilek ÇOLAK ise ;birkaç  öğrenci dışında bir problem yaşamadığını  söyledi.

3.      Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının öğretmenlere verilen kılavuz kitaplarda bulunduğu belirtildi.Kılavuz kitaplarında bulunan bu planların imzalanarak okul idaresine onaylatılacağı, dijital ortama aktarılarak okul idaresine sunulacağı,bu planlara ait günlük planların yapılmayacağı kararlaştırıldı.Ancak kılavuz  kitabı bulunmayan derslerin yıllık ve günlük planlarının hazırlanılmasına ve sınıf seviyesine uygun hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

4.      2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konulara ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken yer verileceği kararı alındı.

5.      Serbest Etkinlikler dersinde Güzel konuşma-yazma, Kitap okuma, Bilmece- bulmaca, Tekerlemeler, Oyun, Film izleme, Duygu ve düşüncelerini ifade etme, Müzik, Kulüp Çalışmaları, Rehberlik Etkinlikleri; serbest etkinlik olarak seçilip belirlenmiştir. 2.Sınıflarda haftalık 5 saat olan Serbest etkinlikler dersinin  1 saati dönüşümlü olarak   Rehberlik ve Kulüp çalışmalarına, geriye kalan diğer 4 saatin ise  haftalık tarafımızdan   hazırlanacak olan yukarıda  yer alan etkinliklere  ayrılmasına    karar verildi.

6.      Yeni programa uygun olarak öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.Şadan EKİN   eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:Buluş yolu,Soru Cevap,Araştırma İnceleme,Beyin Fırtınası,Örnek Olay,Sonuç Çıkarma,Sonuç Cümlesi Yazma,Resimleme,Tahmin Etme,Hangisi Daha Önemli, Öyküleştirme,Düşündüğünü Söyle,Yaparak Yaşayarak Öğrenme,Gösterip Yaptırma vb. Ayrıca sınıfın uygun hale getirilip projeksiyondan yararlanmanın faydaları belirtildi.

7.      1.dönem sonunda her öğrenciye her dersten 1 performans notu, Görsel Sanatlar için 1 ürün dosya notu, her ders için 2 ders içi performans notu verilmesine, proje görevinin ise 2.dönem verilmesi kararlaştırıldı. Serbest Etkinliklerle  ilgili ölçme ve değerlendirme yapılmayacağı belirtildi. Performans görevlerinin veriliş  ve teslim alma işleminin aralık ayı içinde yapılmasına kararlaştırıldı.2011-2012 eğitim öğretim yılı içinde velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla Kasım ve Nisan aylarının 2. haftasının  son iş gününde  “ Öğrenci  Gelişim Raporlarının ” verileceği belirtildi. Derslere göre belirtilen değerlendirme notları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.2.dönemde yapılacak değerlendirme çeşidi ve sayısına ait çizelgenin bir sonraki zümre toplantısında belirtilmesi kararlaştırıldı. Performans görevlerine ait değerlendirme ölçekleri sınıf öğretmenlerinin kendileri tarafından yapılacağı kararlaştırıldı.
1.DÖNEM
Uygulama
Şekli
Ders İçi
Performans Sayısı
Performans
Sayısı
Ürün
Dosyası
Proje
Hayat Bilgisi
2
1

Proje  görevi 2.dönem       .verilecektir.
Türkçe
2
1

Matematik
               2
1

Görsel Sanatlar
               2

1
Müzik
               2
1

Beden Eğitimi
2
1

                                  PERFORMANS  GÖREVİ KONULARI
TÜRKÇE
1. Atatürk’ün doğumu, yaşamı, hayatında yaşadığı önemli olayları, Türkiye’nin geleceğini nasıl değiştirdiği hakkında araştırma yapıp kurallara uygun bir yazı yazılması.
2. Bayrağımızın doğuş hikâyesinin araştırılması, yazılması ve sınıfta anlatılması.
3. Sağlıklı bir yaşam için neler yapabiliriz? Konulu bir yazı yazılması.
4. Türkçe’yi doğru ,düzgün ve etkili kullanma.Yaratıcı düşünme.
    (Anahtar kelimeleri kullanarak hikaye yazma.)
5.Okuduğu bir hikayeyi özetleme 
6.Sevdiği bir şiiri ezberleme  ve sınıfta okuma  çalışması
7. Eş anlamlı veya zıt anlamlı kelimeleri bulma ve cümle içinde kullanma.
8.Belirlenen masal kahramanları ile yeni bir masal yazmak
9.Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırmak
      
HAYAT BİLGİSİ
1.Kullandığımız besinlerin resimlerinden oluşan bir “Besinler Albümü” oluşturmasının  istenmesi.
2. Okulumuzdaki Hangi Araç-Gereçlerin Neden  Korunması Gerektiği İle İlgili Bir Çalışma Yapmaları ve Araç - Gereçleri Korumak İçin Bir Görev Paylaşımı Yapmalarının istenmesi.
3.Bir öğretmen olarak okul içinde kurallara uymak veya uymamak konusunu öğrencilere anlatmak.
4. Kutlamak istediğiniz özel bir gün belirleyin ve uygulayın ya da canlandırın.
5. Duygu yönetimi
6.Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırmak

MATEMATİK
1. Saatleri okuması , saatleri yarım ve tam saatlere ayarlaması..
2.100 içinde ikişer ve beşer, dörder, üçer ileriye ve geriye doğru saymak
3.Küp,prizma modeli oluşturup köşe,yüz,ayrıtları gösterme
4.Standart Olmayan Birimlerle Sıvıların Miktarını Ölçme
5.Uzunlukları cm. ve m. Cinsinden tahmin etme, ölçme, ölçümünü karşılaştırma
6.Veriyi Tablo Şeklinde Düzenleme
7.Bütün,yarım,çeyrek ilişkisini kavrama

MÜZİK
1.Şarkılı Oyunlar Yapıyorum
2.Güzel şiir okuyorum!
      3.İstediği bir şarkıyı öğrenme ve söyleme.
      4.Ç algılarımızı tanıtma
      5.Ninnilerimiz
     5.Tanıdığımız müzik aletlerinin resimlerini yapma
GÖRSEL SANATLAR
1.      Temiz ve Kirli Çevre
2.      Noktalama işaretlerini resmetme ve boyama
3.      Bildiği bir masalı görsel olarak anlatma.


BEDEN EĞİTİMİ
1.Spor  yapmanın faydaları
2.Atatürk’ün spora verdiği önem
3.Bahçe Oyunlarının anlatılması


8.      2/Asınıf öğretmeni,velilerin işbirliği ile  çocuklara hikaye kitapları  alınabileceğini ve ders bitimlerinde yada hafta sonlarında etkinlikler  verilmesinin yararlı olacağını söyledi.2/A sınıf öğretmeni,sınıf kitaplıklarının zenginleştirilerek öğrencilerde okuma isteklerinin arttırılmasının yararlı olacağını belirtti.
2/B öğretmeni Dilek ÇOLAK   velilerin sadece toplantı günlerinde değil, diledikleri zaman öğretmen ile işbirliği içine girmeleri gerektiğini belirtti.Okulda sınıf öğretmenlerinin verdiği ödevlerin yapılması hususunda velilerin yapacağı  kontrollerin yararlı olacağı üzerinde duruldu.

9.      2/B sınıf öğretmeni Dilek Çolak   , velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. 2/A sınıf öğretmeni Şadan EKİN   özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.Bu dönem en az iki tane veli toplantısı yapılmasına ve ilk toplantının ekim ayının birinci haftasında yapılmasına karar verildi

10.  2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN   ilköğretim okullarının ikinci  sınıflarında bulunması ve kullanılması yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş olan “Mevsim Şeridi,Tema Köşesi, Resim-Yazı  Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler, , Oturma planı panosu vb. çalışmalar   tamamlanması
gerektiğini söyledi.2/B sınıf  öğretmeni Dilek ÇOLAK tema, resim ve yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesi gerektiğini, sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin getirmeleri gereken araç gereçler de belirlendi.


11..Türkçe dersi ile ilgili olarak 2/A Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK  , okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde, tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini söyledi. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi. Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağı söylendi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine yorumlama çalışmalarının  ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağı söylendi. Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.


12.   2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN  , öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine karar verildi

13. 2/B Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK ; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerini tutulmasına karar verildi..
                
                2/A Sınıf Öğretmeni Şadan EKİN  ; öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece,   bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.Ayrıca aylık olarak en çok kitap okuyan öğrencinin ödüllendirilmesinin teşvik edici olacağı belirlendi.
         

14.  2/B Sınıf Öğretmeni Dilek ÇOLAK ; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu sorunların giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları ve gerektiğinde rehberlik araştırma merkezinden yardım almaları gerektiğini dile getirdi

15.Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dileğinde toplantı sona erdirildi.


   Şadan EKİN                                                                              Dilek ÇOLAK
2/A Sınıf Öğretmeni                                                                       2/B Sınıf Öğretmeni                         

                                                                  

                                                                            Aydın Akyol
                                                                      Okul Müdürü
2.SINIF TEMA İŞLENİŞ SÜRELERİ

      HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ
Tema Sırası
Tema Adı
Tema Süresi
A Teması
Okul Heyecanım
19 Eylül 2011-25 Kasım 2011
B Teması
Benim Eşsiz Yuvam
28Kasım 2011-23 Mart 2012
C Teması
Dün Bugün Yarın
28Mart  2012-08 Haziran 2012

      TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ
Tema Sırası
Tema
Adı
Ders Saat Sayısı
Hafta
Sayısı
Tema
Süresi
1.Tema
Birey Ve Toplum
44
4 Hafta
19 Eylül- 14 Ekim-2011
2.Tema
Atatürk
55
4 Hafta
17 Ekim-18 Kasım 2011
3.Tema
Değerlerimiz
44
4 Hafta
21 Kasım -16Aralık 2011
4.Tema
Sağlık Ve Çevremiz
55
4 Hafta
19 Aralık 2011- 20Ocak 2012
5.Tema
Yenilikler ve Gelişmeler
44
4 Hafta
06 Şubat-02 Mart 2012
6.Tema
Doğal Afetler
55
4 Hafta
05 Mart – 06 Nisan 2012
7.Tema
Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler
44
4 Hafta
08Nisan – 04 Mayıs 2012
8.Tema
Oyunlar Ve Sporlar
55
4 Hafta
07 Mayıs2011-08 Haziran 2012
    
    MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ
Ünite Sırası
Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme
Alanı
Ünite Saat Sayısı
Ünite Süresi


1.Ünite

ŞEKİLLER
      VE     SAYILAR


1- Geometrik Cisimler Ve Şekiller
2-Renkli Bölgeler
3-Tablo ve Sayılar28

19 Eylül  2011
04 Kasım 2011
2.Ünite


SAYI    AVI


1-Geometrik Şekiller ,Simetri ve
Zaman
2-Sayalım, Sıralayalım
2411 Kasım 2011
16 Aralık 2011


3.Ünite

TOPLAMA ZAMANI

1-Toplamam İşlemi ve Paralarımız
2- Tahmin Edelim


28


23 Aralık  2011
17 Şubat   20124.Ünite

ÇIKARMA 
      VE  ÇARPMA,
İŞLEMLERİ

1-Çıkarma İşlemi Yapalım
2-Çarpma İşlemini Tanıyalım


28


  24 Şubat  2012
  13 Nisan 20125.Ünite


BÖLME İŞLEMİ
           VE
      ÖLÇME


1-Bölme İşlemini Tanıyalım
2-Grafikler ve Ölçme
       28


20 Nisan 2012
08 Haziran
 


………….  İLKÖĞRETİM OKULU
2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI KARARLARI

                                           ALINAN KARARLAR
1.      Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılarak diğer öğrencilere yetiştirilmesine karar verildi

2.      İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine karar verildi

3.      Veli toplantılarına her dönemde en az iki defa  yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına karar verildi.

4.      Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutulmasına karar verildi.

5.      Tüm derslerde ve özellikle Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon,ders CD’leri ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine karar verildi

6.      Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına  karar verildi.

7.      Hastalık vb. zorunlu nedenler dışında öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanmasına karar verildi.

8.       Serbest Etkinlikler dersi için seçilen etkinliklerin uygulanmasına, haftalık ders çizelgesin de bu doğrultuda hazırlanmasına karar verildi.

9.      Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine karar verildi.

10.  1.dönem sonunda her öğrenciye her dersten 1 performans notu, Görsel Sanatlar için 1 ürün dosyası notu, her ders için 2 ders içi performans notu verilmesine, proje görevinin ise 2.dönem verilmesine karar verildi.

11.  Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine karar verildi.12.  Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,

13.  Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına  karar verildi.       Şadan EKİN                                                                          Dilek ÇOLAK
2/A Sınıf Öğretmeni                                                                     2/B Sınıf Öğretmeni                        

                                                                           Aydın AKYOL
                                                                       Okul Müdürü0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar