Boşluk Doldurma Etkinliği

ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONULU BOŞLUK DOLDURMA


NOT:İnsanlığın tarih boyunca yaratarak sonraki kuşaklara bıraktığı ...................................ve ............................. değerlerin tümüne
.......................... ................................denir.

İnsanlığın ortak mirasını;
-...........................................Mirası -..............................................Mirası
-...........................................Mirası -...............................................Mirası oluşturur.
Ortak miras,gelecek kuşaklarda dahil bütün insanlığın ......................................
NOT:Evreni ve evrende olan olayları konu olarak ele alan,deney ve gözleme dayanan,yöntemlerle yasalarla ulaşmaya çalışan sistemli bilgiler bütününe ............................. denir.

BİLİMİN YOLCULUĞU
İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle kurulan medeniyetler bilimsel ve kültürel faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bilim tarihinde ilk uygarlıklar ......................-......................,............. ve ............................. gibi büyük nehirlerin vadilerinde ortaya çıkmıştır.

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİNDE BİLİM:
Mezopotamya’da yani Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan verimli topraklarda ............................,...........................ve.........................
uygarlıklar kurmuşlardır.

Sümerlerde Bilim:
-............. ve ............................. tutulmasını hesaplamışlardır.
-Bir yılı ............... gün,bir haftayı ise ............ gün olarak belirlemişlerdir.
-............. yılı esaslı .................................. kullanmışlardır.
-Çemberi ................. dereceye ayırma düşüncesini ortaya koymuşlardır.”
-.............................. ve ......................... cetvelleri hazırlamışlardır.
-...................................... denilen 7 katlı tapınaklar inşa etmişler ve bu tapınakların en üst katını ................................ olarak kullanmışlardır.(Bu durum Sümerlerin ................................ ile ilgilendiklerini gösterir.)
-............................. ve ................................. ölçü birimlerini bulmuşlardır.
-MÖ 3200’de .................. ................... diye bilinen ilk yazı sistemini bulmuşlardır.Yani .............................. Sümerler icat etmiştir.
-MÖ 3000 .................................... kullanmışlardır.

Asurlularda Bilim:
-MÖ 625’te başkentleri Ninova’da Asurbanibal tarafından dünyanın bilinen en eski ........................................ kurulmuştur.
NOT:Bu kütüphanede yer alan ve çivi yazısıyla yazılmış kil tabletlerden yirmi bin kadarı İngiltere’deki British Museum koleksiyonunda yer almaktadır.
-Ayrıca Asurlular ticaret yoluyla yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır.(Lidyalıların inşa ettiği Kral Yolu sayesinde Anadolu medeniyetleri ile ticaret yapıyorlardı.Anadolu’da bulunan ilk yazılı kil tabletler Kayseri Kültepe’de bir Pazar yerinde bulunan Asurlurlu tüccarlara ait kil tabletlerdir.)

Babillerde Bilim:
-Bir saati ............... dakika olarak hesapladılar.
-MÖ 3000’de Babil’de ilk tarımsal ürün toplama makinesini kullandılar.
NOT:Dünyanın yedi harikası arasında sayılan Babil’in Asma Bahçeleri de Babillere aittir.Ayrıca dünyanın bilinen ilk anayasası olan Hamurabi Kanunları da Babillere aittir.


MISIR MEDENİYETİNDE BİLİM:
-Mısırlılar;................................,.............................,.......................... ve ........................ ileri gitmişlerdir.
-Matematikte ............. sayısını,.............................. sayı sistemini bulmuşlar ve ...................... işlemi kullanmışlardır.
-Bir yılı ............................ günlük .................... aya bölmüşler ve ........................... yılı esasına dayanan bir ..............................
yapmışlardır (MÖ 4241).Bu takvim aynı zamanda günümüzde kullanılan ............................. Takviminde temelini oluşturur. Yunanlılar ve Romalılar ,Mısırlıların güneş takvimini geliştirerek Miladi Takvimi oluşturmuşlardır.
NOT: Örneğin; Mısırlılar,tarımla uğraştıkları için Nil Nehri’nin taşma zamanını belirlemeleri gerekiyordu.Bu durum takvimin
............................... ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıktığının kanıtıdır.
-Nil deltasında durgun sularda yetişen bir tür kamış olan ............................. yazı yazmak için ......................... yerine kullanmışlardır.
-...................................... denilen resim yazısını geliştirmişlerdir.(MÖ 3000)
-Dünyanın yedi harikası arasında sayılan ................................... inşa etmişlerdir.Ayrıca piramitlerin yapımında .................................,
................................ gibi teknik aletler kullanmışlardır.
-Tıp alanında ..................................... tekniğini geliştirmişler ve bu sayede insan anatomisi hakkında bilgi sahibi olmuşlar ................................. yapmışlar ve .......................... yöntemini kullanmışlar ve çeşitli ilaçlar geliştirmişlerdir.Bazı göz hastalıklarını tedavi etmişlerdir.
NOT:Mısırlıların mumyalama tekniğini kullanmaları onların ölümden sonraki yaşama inandıklarını,kimya,anatomi ve fizyoloji konularında ileri olduklarını gösterir.

ANADOLU MEDENİYETLERİNDE BİLİM:
Anadolu’da .............................,............................,.............................,............................. ve .............................. uygarlıkları medeniyete katkıda bulunmuşlardır.
İyonlarda Bilim:
-Matematik ve geometride .......................... ve ................................ önemli çalışmalar yapmıştır.
-................................. MÖ 585’te ............................ tutulmasını önceden hesaplayarak,haber vermiştir.Eşit açılı üçgenlerin kenarlarının orantılı olduğunu ve ikiz kenar üçgenlerin tabanlarının eşit olduğunu söylemiş ,bu tespitten yola çıkarak piramitin gölgesinin ve yüksekliğinin ölçülebileceğini kanıtlamıştır.MÖ 540’da bir ............................ Okulu açmıştır.Ayrıca dünyanın ................................ olduğunu ilk kez ileri sürmüştür.
-................................... ise matematikte Pisagor Teoremini ortaya koymuştur.
NOT:Pisagor teoremine göre bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.
-Tarihçi ..............................(MÖ 450’de dünya haritası çizdi),tıp biliminin kurucusu ................................. ,edebiyat alanında ................................ İyonyalılar döneminde yetişmiştir.
NOT:İyonların bilimsel alanda bu kadar ilerlemelerinde ilkel demokrasinin yaşandığı şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri ve
........................... .............................. ortamına sahip olmaları etkilidir.
NOT:Ayrıca dünyanın 7 harikasından biri sayılan Artemis Tapınağıda İyonlara aittir.Bu tapınağın kalıntıları İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunmaktadır.

Lidyalılarda Bilim:
-MÖ 700’de ........................ icat ( madeni para) ettiler.Böylece dönemin ekonomik hayatında büyük bir gelişme sağlayarak .................
usulüne son verdiler ve modern ekonominin temelini attılar.
NOT:Lidya kralı Giges başkentleri Sardes’ten (Manisa) başlayıp Mezopotamya'ya (Asurluların başkenti Ninova’ya) ulaşan ................ ............................... yaptırmış ve bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlularla ticaret yapmıştır.

Urartularda Bilim:
-................... ve ............................ yazısını kullandılar.
-Aritmetik ve geometriyi kullanarak ..................... ve ........................... ayrıca tarım için ........................... kanalları inşa etmişlerdir.Bu sulama kanalları günümüzde de hala kullanılmaktadır.


Friglerde Bilim:
-.......................... ve ......................... müzik aletlerini ve fibulada denilen ......................... .......................... icat etmişlerdir.
-Tarımda verimi artırmak için bilimsel metotlar kullanmış ve sulama kanalları inşa etmişlerdir.

Hititlerde Bilim:
-İlk ................................ savaş arabalarını yapmışlardır.
-İlk kez ......................... ................................... başlatmışlardır.(Hititler tanrılarına hesap vermek için ................... adı verilen yıllıklar tutmuşlardır.Bu yıllıklar sayesinde tarih yazıcılığını başlatmışlardır.Bu anallara zaferleri,yenilgileri,devlet yönetimi ile ilgili bilgileri, tüm yıl boyunca yaşadıkları her olayı kaydetmişlerdir.Bu durum onların ayrıca ............................. tarih yazıcılığı yaptığının da göstergesidir.)
-Yaptıkları kapı ve pencere gibi şeyler üzerine alan ve hacim ölçülerini hesaplayarak yazmışlardır.Bu durum Hititlerin .........................
ve ....................................... ileri gittiklerini gösterir.
-................... ve ................................... yazısını kullanmışlardır.
-Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yani .......................... Antlaşmasını imzalamışlardır.

ÇİN MEDENİYETİNDE BİLİM:
-...........................,.......................,............................,............................... ,................................ve ............................... icat etmişlerdir.
-.......................... cetveli kullanmışlardır.
-Tıpta hastalıkların tedavisi için ......................................... ve ......................... yöntemlerini kullanmışlardır.
-............................... icat ettiği ............. ................................ Türk takvimini kullanmışlardır.
-Astronomi de kuyruklu yıldız,kutup yıldızı,sabit yıldızlar hakkında ayrıntılı bilgi elde etmişlerdir.

HİNT MEDENİYETİNDE BİLİM:
-Matematikte ............................ kullanan ilk medeniyettir.
-Yine matematikte denklemlerle ilgilenmişler,......................... ve ...................................... fonksiyonlarını kullanmışlardır.
-.............. ................................ sayı sistemini geliştirmişlerdir.
-Tıp alanında beden ve zihnin kontrol altında tutulmasını gerektiren ........................ geliştirmişlerdir.
-Cisimlerin ............................... oluştuğunu ve atomun bölünemez en küçük parça olduğunu kabul etmişlerdir.
-............. ve .......................... tutulmaları hakkında bilgi vermişlerdir.

YUNAN MEDENİYETİNDE BİLİM:
-Felsefede ............................,............................. ve ........................................(Platon) ,
NOT:Sokrates tanrıya saygısızlık etmek ve gençlerin ahlakını bozmak suçu bahane edilerek idam edilmiştir.
-Edebiyatta ve tarihte ............................. (İlyada ve Odysseia),
-Tarihte, Tukitides ve Ksenefon
-Coğrafya ve gök biliminde ................................ (Ptolemalos) (Enlem ve boylamlardan söz eden ilk bilgindir.Coğrafya,matematik ve astronomi alanlarında çalışmıştır.Dünya haritası çizmiştir.’Almagest’ adlı kitabında dünyanın evrenin merkezinde hareketsiz durduğunu kabul etmiştir yani dünyanın kımıldamadan durduğunu;Ay,Güneş ve gezegenlerin Dünya’nın çevresinde döndüğünü savunmuştur.’Coğrafya’ adlı eseri ünlüdür.)
-Matematik ve geometride .............................. önemli bilim adamlarıdır.Öklid teoremini ortaya koymuştur.’Elementler’ adlı eseri mevcuttur.
-....................................... ise fizikçi,astronom ve filozoftur.Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur.
-Yunanlılar M.Ö. 200 yılında hayvan (oğlak) derisinden ......................................... geliştirdiler. (Bergama’da icat edildi.)
-İyonlardan Fenike alfabesini aldılar. Roma İmparatorluğu da Yunanlılardan alarak Latin alfabesini geliştireceklerdir.

TEKERLEK:İlk tekerleğin Mezopotamya’da ........................ tarafından kullanıldığı düşünülmektedir.En önemli .......................
icattır.Makinelerin çoğunda,saatlerde,yel değirmenlerinde,ayrıca otomobil ve bisiklet gibi ulaşım araçlarında tekerlek ve tekerlek ilkesine dayanan dişli ve çarkların var olması tekerleğin icadının ............................ gelişimini olumlu etkilediğini gösterir.Ayrıca tekerleğin icadı sayesinde ulaşım araçları hızlanmış,uzak noktalara yük ve insan taşıma kolaylaşmış ayrıca yollar kısaldığından kültürler arası etkileşim artmıştır.

BARUT:Güherçile,kükürt ve kömür tozundan oluşur.İlk defa .......................... tarafından havai fişek gösterilerinde ve ateşli oklarda kullanılmıştır. Talas Savaşı sırasında Müslümanlarca,Haçlı Seferleri sırasında da Avrupalılarca öğrenilmiştir.Avrupalıların barutu ateşli silahların yapımında kullanması ile de Avrupa’da ................................ (derebeylik) rejimi yıkılmış,merkezi krallıklar güçlenmiştir.İlk kez 14.yy’da Alman Berthold Schwartz Venediklilerin kullandıkları ilk topları dökmüş ve top güllelerini uzağa fırlatmak için barutu kullanmıştır.Barut bugünkü anlamıyla İngiltere ve Fransa arasındaki Cressy Savaşı’nda (1346) kullanılmıştır.
NOT:Ünlü İtalyan kaşif Marco Polo 1271’de İtalya’dan Çin’e yaptığı yolculuğu tam üç yıl sürdü ve Marco Polo bu gezisi sırasında Çin’de daha önce hiç görmediği bir çok icatla karşılaştı.Bu icatlar mürekkep,pusula ve havai fişekti.

MÜREKKEP:MÖ 1300’de ........................ tarafından icat edilmiştir.Ancak MÖ 2500 yıllarında Çinliler de, Mısırlılar da aynı çağda mürekkebi biliyorlardı.Çinliler ve Mısırlılar kandillerde aydınlatmadan oluşan isi,su ve bitki zamklarıyla karıştırarak hazırlanan mürekkebi kullanıyorlardı.Daha sonraları ise (MS 4000) mazı suyu,demir sülfat ve reçine karışımından üretilmeye başlanmıştır.
Mürekkep yapımında ana gelişme 18.yy’da oldu.Bu dönemde renkli mürekkepler,dolmakalem mürekkebi,kopya mürekkebi yapıldı.Mürekkep yapımı uzun yıllar gizli tutulmuş ve her matbaacı kendi mürekkebini kendisi yapmıştır.1818 yılında ise Fransız matbaacı Pierre Lorilleux ilk mürekkep fabrikasını kurmuştur.

KAĞIT: Kağıdı ilk kez ........................ icat etmiştir.Daha sonra Türkler,Müslüman Araplar ve ..........................................Avrupalılar öğrenmiştir. Ancak Avrupalılar ........................... kağıt üretmeyi başarmışlardır. Kağıdın ucuza elde edilmesi ve matbaanın bulunması ile Avrupa’da ......................-.................. oranı artmış,çok sayıda ........................ basılmış,...................................... seviyesi yükselmiş bu da .................................ve.........................................hareketlerine etki etmiştir.

MATBAA:İlk kez ........................... tarafından icat edilmiştir.Daha sonra .......................... Türkleri tarafından kullanılmış,Haçlı Seferleri ile Avrupa’ya geçmiş ve 1440’da Alman ................ ............................. tarafından da modern matbaa icat edilmiştir.
Matbaanın kullanılmasıyla birlikte;
-İnsanlar arasındaki bilgi paylaşımında büyük bir gelişme yaşanmıştır.
-İnsanlar tarafından elde edilen tüm bilgiler kolaylıkla yayılabilmiştir.
-Yeni bilgilerin üretilmesi kolaylaşmıştır.
-Basılan kitap sayısında artış yaşanmıştır.Bu da okur-yazar oranını artırmıştır.
Matbaanın Osmanlı Devleti'nde kullanılma¬sı 18. yüzyılda (1727) gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, Lale Devri'nde Batı'nın ilerleyişini takip etmek için Avrupa ülkelerine elçi¬likler açmıştır. Bunlardan biri olan ve Fransa'ya elçi olarak atanan 28 Meh¬met Çelebi'den, Fransa'nın uygarlık, eğitim, as¬kerî alandaki gelişmeleri takip ederek rapor etme¬si istenmiştir. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu olan Said Efendi, gelişmenin eğitimden kay¬naklandığına ve bunun için matbaanın gerekli ol¬duğuna inanmıştır.
Osmanlı Devleti'nde Türk matbaacılığının ortaya çıkmasında önemli şahsiyetlerden biri de İbrahim Müteferrika'dır. İbrahim Müteferrika önemli bir diplomat olmasına rağmen özellikle yayımcı kişiliği ile ta¬nınmıştır. 1719 yılından itibaren matbaacılıkla il-gilenen İbrahim Müteferrika, 1726 yılında Matba¬anın Gerekleri adlı bir dilekçeyle dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile şeyhülis¬lama başvurdu. Ancak sadece din dışı kitapların basımı için izin alabildi. 1727 yılında da Sait Efen¬di ile birlikte İbrahim Müteferrika ilk Osmanlı matbaasını kurdu.
Matbaanın Osmanlı Devleti'ne geç gel¬mesinin nedenleri;
1. Dinî tutuculuk,
2. Teknik nedenler,
3. Toplumun hazır olmaması,
4. Hattatlık mesleğinin yaygın ve geleneksel bir uğraş olarak etkin olmasıdır.

MUM:Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmış bir icattır.Mum çevresi balmumuyla ya da don yağıyla sarılmış bir fitilden oluşur, yakılan fitilin alevi balmumunun ya da don yağının bir bölümünü eritir; böylece fitil sürekli yanarak ışık saçar. Bu bakımdan mum, kullanılması daha kolay bir yağ lambasıdır.Yağ lambaları ve mumlar gazyağıyla aydınlatmanın yaygınlaştığı 19. yüzyıla kadar başlıca yapay ışık kaynakları olmayı sürdürmüşlerdir.

PUSULA: ......................tarafından bulunmuş,...............................tarafından kullanılmış,............................sırasında da Avrupalılarca
tanınmıştır.Ancak Avrupalılar pusuladaki sapma açısını en aza indirip (Kristof Colomb) pusulayı gemilere monte etmeyi başarmışlardır.Böylece Avrupalı denizciler okyanuslara açılabilmiş ve bu durum da ......................... ........................... neden olmuştur.

CAM:Camın ilk kez .............................. tarafından üretildiği düşünülmektedir.Mezopotamya’da bulunan ilk cam örneklerinin tarihi ise MÖ 3.yy’a dayanmaktadır.Camın ana maddesi kumdur.Cam üretiminde ise kum,soda ve kireç kullanılır.MÖ 300 ve MÖ 200 yıllarında ise Suriye’deki Fenikeli cam ustaları tarafından ................... ...................... ...................... dediğimiz teknik kullanılmaya başlanmıştır.
Türklerde Cam Sanatı:Türklerde cam sanatı Büyük Selçuklularla başlamış ve Osmanlılarla devam etmiştir.1848’de (III.Selim dönemi) Beykoz (İstanbul) yakınlarında kurulan Kristal cam imalathanesinde .......................-..... ........................ adı verilen cam
çeşidi yapılmaya başlanmıştır.Çağdaş anlamda ilk cam fabrikası ise 1934’te İstanbul’da açılan ............................. cam fabrikasıdır.Daha sonra ise
Sinop,Kırklareli,Mersin,Denizli ve İstanbul’da cam fabrikaları kurulmuştur.
NOT:Çeşm-i Bülbül (bülbülün gözü),18.yy’ın sonunda III.Selim’in Mevlevi Dervişi Mehmet Dede’yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik’e göndermesi sonucu ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır.
NOT:Cam günlük ihtiyaçların dışında tıp alanında kullanılmaktadır.İslam bilgini ......................-.... .......................... optik konusundaki çalışmaları ile camın tıp biliminde kullanılmasına da öncülük etmiştir.Görmeyi sağlayan ışınların gözden nesneye değil nesneden göze yayıldığını kanıtlamıştır.
TAKVİM: İnsanlar geçmişin hareketlerini inceleyerek, zaman hesaplaması yapmışlardır. Bu hesaplamalarla hazırlanan cetvellere Takvim denir. Takvimler sayesinde olayların zamana göre (kronolojik olarak) incelenmesi mümkün olmaktadır.Mısırlıların hazırladığı takvim bugünkü ......................... (Gregoryen) Takviminin temelini oluşturmuştur.Tarih boyunca ........................ Takvimi (Roma imparatoru Jul Sezar’ın MÖ 46’da astronomlarına hazırlattığı güneş yılı esaslı takvimdir.),....................... (Gregoryen)Takvim (Başlangıcı Hz.İsa’nın doğumu 0 kabul edilen 16.yy’da papa Gregorius tarafından hazırlatılan takvimdir.),.............................. Takvim (Başlangıcı Hz.Muhammed’in hicreti (622) kabul edilen ay yılı esaslı takvimdir),.............................. Takvimi (BSD’de mali işleri düzenlemek için Ömer Hayyam tarafından hazırlanan takvimdir.),.................... Takvim (Osmanlıların mali işlerde kullandığı Mart ayı başlangıçlı takvimdir.) ,......... ............... .......................... ............... Takvimi (Orta Asya Türkleri ve Çinliler tarafından kullanılmıştır.) gibi çeşitli takvimler kullanılmıştır.

SÖZ UÇAR YAZI KALIR
Tarih devirlerini başlatan icat .................dır.Uygarlığın temeli yazının icadı ile atılmıştır.Yazının bulunması ........................ ve ............................. gelişmelere öncülük eden en önemli buluştur.Yazının icadı ile medeniyetler arasındaki ........................ alışverişi hızlanmış ve bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanmıştır.Çünkü yazının icadı ile insanların,duygu,düşünce,bilgi ve deneyimleri kalıcı hale gelmiştir.

NOT:Yazının icadından önceki devirlere tarih öncesi devirler (taş devri ve maden devri),yazının icadından sonraki devirlere ise tarihi devirler (İlk Çağ,Orta Çağ,Yeni Çağ,Yakın Çağ) denir.

NOT:Yazının icadı sonrasında bilgi,’toplanabilir,iletilebilir ve saklanabilir’ hale gelmiş,yaklaşık beş bin yıl sonra da matbaanın icadı ile birlikte bilginin ‘yayılması’ gerçekleşmiştir.Bilginin ‘işlenmesi’ ise beş yüz yıl sonra bilgisayarın icadı ile gerçekleşecektir.

NOT:Yazı,ticaret ve tekerlek insanlar arasındaki bilgi alışverişini hızlandırmıştır.İslam bilim ve tekniğinin batıya aktarılmasında ise Haçlı Seferleri,çeviriler ve diplomatik ilişkiler etkili olmuştur.

Yazıyı icat eden ilk toplum ...............................dir.(1200 logografik (resim benzeri) sembollü bir yazıdır.) Sümerlerde rahipler tapınaklarda saklanan tahıl fazlasının ve diğer ürünlerin hesabını tutmak zorundaydılar.Bu ürünler resim ve semboller kullanılarak belirtilmekteydi.Tablet şeklinde yapılan kil üzerine üçgen bir kamışla,sonraları maden uçlarla yazılmıştır.İşaretleri çiviye benzediği için modern araştırmacılar tarafından .................. ..................... denilen bu yazı MÖ .......................’de icat edilmiştir.Bu yazıyı Asurlular,Babiller,Hititler ve Urartular kullanmıştır.

Bu yazı ............................ tüccarlar sayesinde Anadolu’ya taşınmış ve Anadolu’da tarih devirleri böylece başlamıştır.
İlk Çağda Mısırlılarda kendilerine özgü .................................(resim) yazısını kullanmışlardır.

...............................(Lübnan çevresinde yaşamış deniz ticareti ile ünlü uygarlık) ise Mısırlıların kullandıkları hiyeroglif yazısından etkilenerek 22 harfli ilk .............................. icat etmişlerdir.Daha sonra ise Fenikelilerle ticaret yapan Yunanlılar ve İyonlar bu alfabeyi geliştirerek sesli harfler eklemişler ve son hali olan ......................... ............................. ise ................................. meydana getirmiştir.

NOT:Yazının ortaya çıkışında etkili olan gelişmelerin kronolojik sırası şöyledir;..................... yazısı-..............................-.....................
Alfabesi-.......................... alfabesi.

NOT:Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri tarafından da ............................ ve .......................... alfabeleri kullanılmıştır.

NOT:Japonya ve Çin gibi bazı Asya ülkelerinde insanlar hala küçük resimler kullanarak yazarlar.Örneğin Çince yazabilmek için yaklaşık 4000 resim öğrenilmelidir.Çin yazısında 40 bin harf ya da şekil kullanılmaktadır.

Yazının ve alfabenin kullanımı insanlara fikirlerin ve bilginin daha rahat paylaşılabileceği bir ortam yarattı.Bu paylaşım 1450’de .....................................’in.............................icadıyla en üst seviyeye ulaştı.

Yazının ortaya çıkış nedeni insanların ............................ekonomi,yönetim ve ticaret alanındaki ihtiyaçlar yazıya duyulan ihtiyacı artırmasıdır.Kısacası yazı;ticari ilişkileri düzenlemek,devletler arası ilişkileri geliştirmek ve toplumsal düzeni sağlamak için kullanılmıştır.

NOT:İlk çağda insanlar;
-Ticari ilişkileri düzenlemek,1 yorum:

Adsız dedi ki...

admin lütfen ama lütfen cevapları gönderrr

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar