Osmanlı Devleti Ordusu


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ünite içi Soru ve

cevapları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 3.Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk 2.Konu Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu konusu sayfa 73 Ünite içi Soru ve cevapları  Osmanlı devleti Ordusu

Yukarıdaki askeri birimlerden ilginizi çeken bir ya da bir kaçını araştırarak araştırma sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız?
Benim en fazla ilgimi çeken Akıncılar'dır.
AKINCILAR:Osmanlı Devletinin askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman memleketlerine ani baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim.
Akıncılar bazılarının zannettikleri gibi yağma gayesiyle düşman içine giren ve hayatlarını talanla kazanan askeri bir birlik değildi. Akıncıların vazifeleri akın yapmakla kalmayıp aynı zamanda düşmanın durumunuyolları ve kuvveti hakkında bilgi toplamak gibi istihbarat görevini de yerine getirirlerdi. Bu görevlerini esasa bağlayan kanunları vardı. Akıncılık babadan oğula geçerdi ve yalnızca Türklere has askeri bir sınıftı. Bunlar şimdiki askeri teşkilattaki komando birliklerine benzetilebilir.

Akıncılar harp zamanında keşif kolu hizmetini görürlerdi. Düşman arazisini dolaşıp orduya yol açarlar ve kurulması muhtemel pusuları ani ve süratli hareketleri ile bozarlardı. Bundan başka ordunun yolu üzerindeki hububatı muhafaza yerli halktan aldıkları esirler vasıtasıyla düşman hakkında haber toplamak ve köprü geçit gibi yerleri emniyet altında tutmak da esas vazifeleri arasındaydı. Akıncılar genellikle asıl ordudan 4-5 günlük mesafede önden giderler ve yukarıda yazılan vazifeleri yerine getirirlerdi. Bindikleri atlar da akıncıların bu hızlı hayatlarına uygun dayanıklı ve süratli olanlardan seçilirdi. Sefere çıkarlarkenyedekte 4-5 at götürürler ve yorulan atlarını konak yerlerinde bırakırlar dönüşte bıraktıkları atlara ganimetlerini yüklerlerdi.

Akıncı birlikleri şu şekilde tanzim edilmişlerdi: On akıncıya “onbaşı” yüz akıncıya “subaşı” bin akıncıya da “binbaşı” kumanda ederdi. Bu kumanda zincirini bütün kuvvetlerin başında olan “Akıncı Beyi” tamamlardı. Rütbeleri sancak beyi derecesinde olan akıncı beyleri fevkalade yetkilere sahip olup doğrudan doğruya sultandan emir alırlardı.

Bir harekâtın akın ismini alabilmesi için o sefere akıncı beyinin katılması gerekirdi; aksi takdirde bu harekâta akın denmezdi.

Akıncılar merkezi bir tarzda idare olunmayıp serhat boylarında ocaklar halinde teşkilatlanırlardı. Her mıntıkanın kumandanı ayrıydı ve akıncılar mensubu oldukları kumandanların sülale isimleriyle anılırlardı. Bunların en meşhurları Malkoçoğlu akıncıları Turhanlı akıncıları Mihalli akıncılarıydı. Bunların bulundukları mıntıkalar da şunlardı: Malkoçoğlu Silistre’de; Turhanlı Mora’da; Mihalli ise Sofya ve Semendre bölgelerindeydi. Osmanlı Devletinde ilk akıncı beyi Evrenos Beydir. Saydığımız akıncı aileleri ise daha sonraki akınlarda meşhur olmuşlardır.

Akıncıların devlet tarafından isimleri eşkalleri ve içlerinde timara sahip olanların listelerini havi (içeren) defterler tutulurdu. Defterler iki nüsha olarak tanzim edilir; biri merkezdeki Defterhane’de diğeri ise akıncıların bulundukları eyalet veya sancak kadılıklarında muhafaza edilir bu yolla herhangi bir yolsuzluğa meydan verilmezdi. Her akını müteakip şehid ve malul olanların yerine çevik iyi süvari ve kuvvetli gençler akıncı kaydedilirlerdi. Akıncı kanunu üzere öncelikle babası akıncı olanlar tercih edilirdi. Ayrıca akıncı kaydedilenlerin kefil göstermeleri mecburiydi.

Akıncılara tahsis edilen belirli bir maaş yoktu; elde ettikleri ganimetin 1/5’ini (Pençik resmi olarak) verdikten sonra kalanla geçimlerini temin ederlerdi. Bazılarının ise timarları vardı (Bkz. Timar). Sefere çıkarlarken düşman hududuna kadar yetecek yiyecek verilir daha sonrasını kılıçlarıyla temin ederlerdi. Akıncılar arasında “Timarlı” ve “Tavcılar” grubu bulunurdu ki bunlar kıdemli ve seferde yararlılık gösteren kimselerdi. Tavcılar aynı zamanda kazalarda çerilerin başıydılar. Sefer emri bunlara gelir; bu kişiler de emri altında olanları toplayıp akına katılırlardı.

Osmanlı Devletindeki akıncıların sayısı kesin olarak ortaya konulmamakla beraber 15. asır ortalarına kadar sayılarının 40.000 olduğunu tarih kitapları yazmaktadır. Birinci Kosova Savaşında akıncı mevcudunun 20.000 olduğu kayıtlıdır. 1559’daki bir yoklamaya göre ise Turhanlı akıncılarının sayısı 7000 civarında görülüyor. Kanuni Sultan Süleyman Hanın Budin ve Avusturya seferlerinde Mihalli akıncılarının sayısıdevrin tarih kitaplarına 50.000 olarak geçmiştir.

Osmanlı ordusunun öncü kuvveti olan akıncılar 1595 senesinde Sadrazam Sinan Paşa'nın Eflak seferindeki mağlubiyetine kadar güçlerini korumuşlardır. Bu sefer dönüşünde akıncılar Tuna üzerindeki uzun bir köprüyü geçmekte iken Eflak Voyvodasının yoğun top ateşi açtırması ile tahta köprünün çökmesi üzerine Tuna sularına gömüldüler. Karşıya geçemeyen bir kaç bin akıncı ise düşman kılıçları altında şehid oldular. Böylece Türk akıncı ocağı bir daha altından kalkamayacağı büyük bir darbe yedi. Nitekim bu seferden sonraki kayıtlara göre akıncıların sayısı 3000’e inmiştir. Vaziyet bu duruma gelincehükümet yeni tedbirler almak mecburiyetinde kalmış ve kalelerdeki “Serhat Kulu” teşkilatı takviye edilerekhudutların korunması bu teşkilata verilmiş diğer taraftan da Kırım Hanlarının atlılarından faydalanma yoluna gidilmiştir.

Akıncı kanununa göre eğer bir akıncı beyi bir şehir fethederse buradaki gayrimenkuller padişaha (devlete) ait olur; beylere de bu bölgenin köyleri timar olarak dağıtılırdı. Umumiyetle Akıncı beyleri de timarlardan elde ettikleri gelirleri hayır müesseseleri kurarak buralara vakfederlerdi.

Akıncıların kullandıkları silahlar da süratle hareket etmelerine mani olmayacak şekildeydi. En çok kullandıkları silahlar kılıç kalkan pala mızrak ve bozdoğan denilen başı yuvarlak kısa saplı bir cins topuzdu. Akıncıların zırh kullananlarının sayısı oldukça azdı.


Akıncılar hakkında ansiklopedik bilgi,akıncılar nedir,akıncılar hakkında bilgi,akıncılar kimlerdir,akıncılar hakkında bilgi ara0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar